Проверяю свою работу "с пристрастием")))
Проверяю свою работу "с пристрастием")))
Немного меня... Немного меня...

Script memori: 742752 bytes
0.0050089359283447 - vremya zagruzki v microsec