Проверяю свою работу "с пристрастием")))
Проверяю свою работу "с пристрастием")))
Немного меня... Немного меня...

Script memori: 743528 bytes
0.0051941871643066 - vremya zagruzki v microsec