Проверяю свою работу "с пристрастием")))
Проверяю свою работу "с пристрастием")))
Немного меня... Немного меня...

Script memori: 743528 bytes
0.0057899951934814 - vremya zagruzki v microsec