Проверяю свою работу "с пристрастием")))
Проверяю свою работу "с пристрастием")))
Немного меня... Немного меня...

Script memori: 743512 bytes
0.0051991939544678 - vremya zagruzki v microsec