Проверяю свою работу "с пристрастием")))
Проверяю свою работу "с пристрастием")))
Немного меня... Немного меня...

Script memori: 743528 bytes
0.0049591064453125 - vremya zagruzki v microsec